Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik

RREGULLIMI I QARKULLIMIT DHE KAPACIETI I RRUGËVE

Arsimi i përgjithshëm i mesëm
Arsimi i mesëm teknik dhe profesional
Arsimi pas të mesmes, por jo i lartë
Arsimi i lartë
Arsimi tjetër
Aktivitetet mbështetëse arsimore

Teknologjite

– Analiza e kapacitetit të nivelit të shërbimit të udhëkryqeve dhe rrugëve me karakter të ndryshëm
– Analiza e kapacitetit dhe sigurisë së këmbësorëve dhe biçikletave
– Rregullimi i qarkullimit të komunikacionit me sinjale ndriçuese-semafor

Perfitimet nga edukimi dhe këshillimit teknik

Platforma

Ekspertiza

Inovacioni

Efektiviteti

Stafi i kualifikuar

Kërkimi dhe zhvillimi eksperimental në shkencat shoqërore dhe humane,Aktivitetet e përkthimit dhe interpretimit,Aktivitetet e këshillimit për biznes dhe këshillat e tjera për manaxhim, Aktivitetet e këshillimeve kompjuterike, Aktvitetet e autoshkollave