Kërkime dhe zhvillime të tjera eksperimentale në shkencat natyrore dhe inxhinieri

Kërkime dhe zhvillime të tjera eksperimentale në shkencat natyrore dhe inxhinieri

PLANIFIKIMI URBAN

– Planet urbane të komunikacionit (planet rregullative, hapësinore, zhvillimore),
– Monitorimi i zbatimit të projekteve,
– Hulumtime dhe zhvillime në fushën e transportit (mbledhjen, përpunimin dhe analizen e të dhënave mbi ngarkesën e trafikut).

TRANSPORTI URBAN DHE NDËRURBAN

– Analiza e efikasitetit të transportit urban
– Analiza e alternativave për shtrirjen e rrjetit urban

Zhvillime të tjera eksperimentale në shkencat natyrore dhe inxhinieri

Profesionalizem

Zgjidhje

Komunikim

Fleksibilitet

Të gjitha përvojat e stafit, të realizuara në mënyrë individuale, tani më janë bashkuar në kuadër të Institutit të komunikacionit, me qëllim të rritjes së profesionalizmit dhe realizimit të projekteve të ndryshme nga lëmi i komunikacionit.