Për institutin

Stafi i cili vepron në kuadër të Institutit, ka një përvojë të gjatë profesionale dhe shkencore dhe është dëshmuar me profesionalizëm në shumë fusha të komunikacionit.

Të gjitha përvojat e stafit, të realizuara në mënyrë individuale, tani më janë bashkuar në kuadër të Institutit të komunikacionit, me qëllim të rritjes së profesionalizmit dhe realizimit të projekteve të ndryshme nga lëmi i komunikacionit.

Na konktaktoni
0
+
Specialist
0
+
Students
0
Academic Awards

Education. Life Long Learning. Prosperity.

Ofrojme keto sherbime:

SIGURIA NË KOMUNIKACION

PROJEKTIMI I KOMUNIKACIONIT

TRANSPORTI URBAN DHE NDËRURBAN

RREGULLIMI I QARKULLIMIT DHE KAPACIETI I RRUGËVE

PLANIFIKIMI URBAN

 

 

Misioni

Instituti për transport dhe siguri në trafik

Instituti për transport dhe siguri në trafik merret me veprimtari te ndryshme për transport dhe siguri në trafik.

Vizioni

Vizioni yne :

Instituti për transport dhe siguri në trafik merret me veprimtari te ndryshme për transport dhe siguri në trafik.

Në kuadër të Institutit për transport dhe siguri në trafik, janë të përfshira të gjitha veprimtaritë e inxhinierisë së komunikacionit.

Instituti për transport dhe siguri në trafik

Instituti për transport dhe siguri në trafik merret me veprimtari te ndryshme për transport dhe siguri në trafik.