Instituti për transport dhe siguri në trafik

Instituti për transport dhe siguri në trafik merret me veprimtari te ndryshme për transport dhe siguri në trafik. Në kuadër të Institutit për transport dhe siguri në trafik, janë të përfshira të gjitha veprimtaritë e inxhinierisë së komunikacionit.

Veprimtarite tona

Në kuadër të Institutit për transport dhe siguri në trafik, janë të përfshira të gjitha veprimtaritë e inxhinierisë së komunikacionit.

SIGURIA NË KOMUNIKACION

PROJEKTIMI I KOMUNIKACIONIT

TRANSPORTI URBAN DHE NDËRURBAN

RREGULLIMI I QARKULLIMIT DHE KAPACIETI I RRUGËV

PLANIFIKIMI URBAN

Inovacioni

Arsimi i përgjithshëm i mesëm

Arsimi tjetër

Aktivitetet mbështetëse arsimore

``Education is not preparation for life, education is life itself.``

Instituti për transport dhe siguri në trafik merret me veprimtari te ndryshme për transport dhe siguri në trafik.

Në kuadër të Institutit për transport dhe siguri në trafik, janë të përfshira të gjitha veprimtaritë e inxhinierisë së komunikacionit.

Stafi i cili vepron në kuadër të Institutit, ka një përvojë të gjatë profesionale dhe shkencore dhe është dëshmuar me profesionalizëm në shumë fusha të komunikacionit.

Instituti për transport dhe siguri në trafik

Instituti për transport dhe siguri në trafik merret me veprimtari te ndryshme për transport dhe siguri në trafik.
Na kontaktoni